Obchodné podmienky

 

1. Prevádzkovateľ

Pracovné odevy Apis s.r.o.
Škultétyho 5
010 01  Žilina
IČO: 46 841 601
DIČ: 20 23 599 600/ IČ DPH: SK20 23 599 600
Obchodný register: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 57384/L
Bankové spojenie: OTP Banka a.s., Žilina
číslo účtu: 14167231/5200

2. Objednávka tovaru

Objednávku tovaru môžete uskutočniť nasledovným spôsobom:

 • Prostredníctvom našej webovej stránky www.odevy-apis.sk (registrácia zákazníka)
 • Zaslaním e-mailu na niektorú adresu  uvedenú v kontaktoch
 • Osobne  v našej predajni

Objednávka musí spĺňať tieto náležitosti:

Pre zákazníkov – fyzické osoby

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Adresa dodania
 • Telefonický kontakt

 

Pre firmy – právnické osoby

 • Názov spoločnosti
 • Kompletné fakturačné údaje
 • Meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku
 • Dodaciu adresu v prípade, ak sa líši od fakturačnej adresy
 • Telefonický a e-mailový kontakt
 • Forma úhrady

O spracovaní a stave vašej objednávky budete informovaní.

3. Dodacia doba

Pokiaľ nie je stanovené inak, dodacia doba sa pohybuje od 2-30 dní. Tovar, ktorý máme skladom, posielame okamžite. Špeciálne odevy a tovar na objednávku je dodaný do 45 dní.

4. Platobné podmienky a spôsob platby

Tovar posielame kuriérskou spoločnosťou GLS Slovakia, po odoslaní tovaru z nášho skladu je doručený do 24hod. zákazníkovi.
Platba je na dobierku alebo formou predfaktúry, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Cena dobierky je 4,17€ bez DPH, pokiaľ objednávka presiahne sumu 200€ bez DPH, poštovné je za sumu 0,01€.

5. Vrátenie tovaru, reklamácia, storno poplatky

Tovar je možné vrátiť do 14dní od doručenia bez udania dôvodu v nepoškodenom stave a v pôvodnom balení.

Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 10% z hodnoty objednávky v prípade jej zrušenia viac ako 24hod po jej odoslaní dodávateľovi.

Kupujúci si je vedomý toho, že pri vrátení tovaru znáša náklady na prepravu.

Pri vrátení tovaru, výmene a reklamácií je doba vybavenia do 30-tich dní.

Pokiaľ ide o reklamáciu obuvi, tovar treba poslať späť na našu adresu a obuv nesmie byť viditeľne znečistená ani inak mechanicky poškodená, alebo už opravovaná.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním.
Pri reklamácií je potrebné zaslať:

 • Kópiu dokladu o kúpe tovaru
 • Stručný popis závady tovaru

Práva kupujúceho zo zodpovednosti  za chyby predanej veci závisia od druhu a povahy chyby veci. 

§ 622 OZ

Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy  namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

§ 623 OZ

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť,

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na predajna@odevy-apis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6. Ochrana osobných údajov

A. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Pracovné odevy Apis s.r.o. je správcom osobných údajov na stránkach www.odevy-apis.sk. Určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom. 

Kontaktné informácie: 

Pracovné odevy Apis s.r.o.
Predajňa: Kamenná 4
010 01  Žilina
mob: 0918/462 125

 
B. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Neplnoletí

Osoba mladšia ako 16 rokov  nesmie zasielať spoločnosti Pracovné odevy Apis s.r.o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

C. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje pre realizáciu objednávky

Spracovávané osobné údaje: 

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

Zasielanie emailov o novinkách

Informácie o novinkách vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri odoslaní objednávky. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Štatistické údaje prezeranosti stránok

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. 

D. Spôsob spracovania osobných údajov

S vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

E. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas vybavenia objednávky, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov.

F. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Pre účely plnenia zmluvy (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby)

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby  na základe zmluvy, spracovávame vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode A pre účel plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. Pre správne fungovanie služieb je našou povinnosťou vás informovať elektronickou poštou o informáciách týkajúcich sa dodávanej služby (zmeny v poskytovaní služieb alebo vo funkcionalite) a teda spracovávať vaše osobné údaje za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.  

Pre marketingové účely (na základe vášho súhlasu)

Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o zasielanie informácií o novinkách, alebo pozvánok na výstavy poskytujeme vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe neho  spracovávame  vaše osobné údaje (email) do odvolania súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

G. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy oopp@odevy-apis.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 1359/71, 010 01  Žilina